fbpx
X
X
Back to the top
X

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Seven Sins Tattoo, dostępny pod adresem internetowym

www.7sinstattoo.pl, prowadzony jest przez Łukasza Makowskiego prowadzącego

działalność gospodarczą pod firmą Seven Sins Tattoo, wpisaną do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez

ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6422965875, REGON 368357168

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb

zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem

Sklepu internetowego.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach

Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna p rowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Seven Sins Tattoo, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

NIP 6422965875, REGON 368357168

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze

Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym www.7sinstattoo.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu),

bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem

jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do

chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez

Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający

utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie

umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie

Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym

sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane

przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i

modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta

między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez

Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o

świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Poznań, ul.Górna Wilda 70, 61-564

2. Adres e-mail Sprzedawcy: 7sinstattoo.poznan@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 882 459 681

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 81 1140 2004 0000 3102 7711 4276

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10 – 19

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

typu mozilla firefox, google chrome, safari.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu,

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie

zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu

możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6

Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych

umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

(uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za

Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie

składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się

Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na

czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca

wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na

wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o

sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,

dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w

Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, kraj, ulica, kod

pocztowy, miasto, telefon oraz adres e-mail.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła

ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia

z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego

żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty

elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć

przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) ;

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez

rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić

Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz

adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki

(sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane

odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” lub z nim równoznaczny,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu

płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt

3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru

zamówionego Produktu:

a. Przesyłka pocztowa,

b. Przesyłka kurierska,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Poznań, ul.Górna Wilda 70, 61-564

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze osobistym

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod

płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza

zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego

otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje

poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail

na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta,

która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia

i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje

zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą,

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni

kalendarzowych od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym

razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest

dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania

informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt

zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z

zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez

Klienta podczas składania Zamówienia.

5.

A. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem

dostawy jest najdłuższy podany termin.

B. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma

możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich

Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący

sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt

będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie

Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo

poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości

e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej

Klienta.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,

terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w

następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze

osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie UE oraz Stanów Zjednoczonych.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi

inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego oraz w trakcie

składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się

Umową Sprzedaży.

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane

osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej

rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez

czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w

posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez

złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe

Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu,

którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy

z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres

e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym

koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,

jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument

wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi

kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował

Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument

odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu

Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym

trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z

korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu

do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu

na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu,

h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę,

i. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o

utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma

prawo do reklamac w ciągu 14 dni od daty zakupu, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie

cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w

niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu

elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę

na jednej z podstron Sklepu.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w

tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie

Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się,

że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na

adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej,

a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez

Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w

siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)

rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań

statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów

Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia

sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu

między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy

powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,

do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem

Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi

na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu

dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator

udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub

pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu

płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia

zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu

powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w

zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym

wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach

konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej

platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.